معرفی رشته های دانشگاهی

:در این بخش به معریفی رشته های دانشگاهی میپردازیم

رشته-

دروس-

موقعیت شغلی-

 

ریاضی        تجربی       انسانی